Սոցիոլոգիական հետազոտության մեթոդաբանական և մեթոդական մասերում պետք է հետազոտողը/ները մանրամասնորեն նկարագրեն և հիմնավորեն, թե ինչ խնդիր/հարց են ուսումնասիրելու, հստակ ձևակերպեն նպատակները և խնդիրները, ինչպես նաև վարկածները: Ինչպես նաև պետք է նկարագրել տեղեկատվության հավաքագրման և վերլուծության մեթոդները, գործիքները և տեխնիկաները:


Մեթոդաբանական մաս

 Հետազոտության հիմնախնդրի (պրոբլեմի) ձևակերպում և հիմնավորում
 Նպատակի և խնդիրների սահմանում
 Հետազոտության օբյեկտի և առարկայի սահմանում
 Հիմնական հասկացությունների սահմանում և տեսական մեկնաբանում
 Հիպոթեզների ձևակերպում

Մեթոդական մաս

 Ընտրանքի կազմում
 Տվյալների հավաքագրման մեթոդների նկարագրություն և հիմնավորում
 Տվյալների մշակման և վերլուծության մեթոդներ

English Armenian

Poll

Որքանով է համապատասխանում այժմյան Ձեր աշխատանքը Ձեր ստացած մասնագիտական կրթությանը:

Լիովին համապատասխանում է
Հիմնականում համապատասխանում է
Հիմնականում չի համապատասխանում
Ընդհանրապես չի համապատասխանում
Դժվարանում եմ պատասխանել
Կրթական հետազոտությունների և խորհրդատվությունների կենտրոն. © 2012-2014. All Rights Reserved. e-research.am
Using of website materials is possible only with the permission of the administration. Development and promotion: Web studio Wmpromo
Սոցիոլոգիա, սոցիոլոգիական հետազոտություն, սոցիոլոգիական խորհրդատվություն, սոցիոլոգիական փորձաքննություն, կրթական հետազոտություն, օնլայն հետազոտություն, դասընթաց, համաժողով