Գլխավոր էջ

Մեր առաքելությունն է աջակցել Հայաստանում առկա հիմնախնդիրների և մարտահրավերների լուծմանը, որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ փաստահեն և գիտելիքահեն խորհրդատվությունների մատուցման միջոցով։

Կենտրոնն առաջարկում է ծառայությունների լայն շրջանակ, որը ներառում է հետևյալ 4 հիմնական ուղղությունները

Կենտրոնն առաջարկում է ծառայությունների լայն շրջանակ

Կենտրոնն առաջարկում է ծառայությունների լայն շրջանակ, որը ներառում է հետևյալ 4 հիմնական ուղղությունները՝

 • Սոցիոլոգիական և կրթական հետազոտությունների մշակում և իրականացում,
 • Առաջնային և երկրորդային աղբյուրներից ստացված հետազոտական տվյալների վերլուծություն,
 • Կարողությունների զարգացման մասնագիտական դասընթացներ, վերապատրաստումներ, ինչպես նաև համաժողովների կազմակերպում,
 • Խորհրդատվական ծառայություններ

Իմանալ ավելին

Կրթական և սոցիոլոգիական հետազոտությունների մշակում և իրականացում

Կրթական և սոցիոլոգիական հետազոտությունների իրականացման ընթացքում Կենտրոնը կիրառում է սոցոլոգիական որակական և քանակական հետազոտական մեթոդների ամբողջ գործիքակազմը, կախված տվյալ հետազոտության և Ծրագրի նպատակներից և խնդիրներից։ Կենտրոնը պարբերաբար թարմացնում և կատարելագործում է իր գործունեությունը՝ կիրառելով հետազոտությունների իրականացման, տվյալների հավաքագրման և վերլուծության նորարական մեթոդներ։ Կենտրոնը կիրառում է տվյալների հավաքագրման քանակական և որակական հետևյալ մեթոդները․

 

Քանակական մեթոդներ

 • Հանրային կարծիքի ուսումնասիրության դեմ-առ-դեմ քանակական հարցումներ,
 • Մոնիտորինգի և գնահատման հետազոտություններ քանակական մեթոդների կիրառմամբ,
 • CAPI - Անհատական դեմ առ դեմ հարցազրույց՝ համակարգչային ծրագրի միջոցով,
 • CAWI - Համակարգչային ծրագրի միջոցով իրականացվող վեբ հարցազրույցներ։

 

Որակական մեթոդներ

 • Խորին հարցազրույցներ,
 • Փորձագիտական հարցազրույցներ,
 • Առանցքային տեղեկատուների հարցազրույցներ,
 • Դիտարկում,
 • Ֆոկուս խմբային քննարկումներ,
 • Դեպքերի ուսումնասիրություն և այլն։

 

Որպես գործունեության հիմնական ուղղություն Կենտրոնը առաջնորդվելով միջազգային և տեղական հետազոտական և գիտական լավագույն փորձով, մշակել է կրթական հետազոտությունների իրականացման մանրամասն մեթոդաբանություն և գործիքակազմ։ Կենտրոնը, մասնավորապես իրականացնում է հետազոտություններ ուղղված կրթական գործընթացների, ուսումնական հաստատությունների գործունեությանը՝

 • Հետազոտության մեթոդաբանության մշակում, 
 • Տեղեկատվության հավաքագրման գործընթացի կազմակերպում և իրականացում,
 • Ուսումնական հաստատության փաստաթղթերի սոցիոլոգիական փորձաքննության իրականացում (փաստաթղթերի գործունակության գնահատում), 
 • Որակական և քանակական տվյալների մշակում և վերլուծություն, 
 • Ուսումնական հաստատության գործունության ամբողջական կամ առանձին բնագավառի վերաբերյալ վերլուծության պատրաստում, 
 • Ուսումնական հաստատությունների ինքնավերլուծության ձևաչափում ներառված բոլոր չափանիշների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքման մեթոդաբանության մշակում: Սոցիոլոգիական հետազոտություններ 

 

Կենտրոնի առանցքային առաքելություններից մեկն է նպաստել Հայաստանում սոցիոլոգիայի և սոցիոլոգիական հետազոտությունների կարևորության և վստահելիության բարձրացմանը որակյալ սոցիոլոգիական ծառայությունների մատուցման ճանապարհով։ Կենտրոնը իրականացնում է սոցիոլոգիական հետազոտություններ՝ առաջարկելով հետևյալ ծառայությունները՝

 • Հետազոտության մեթոդաբանության մշակում,
 • Հետազոտության գործիքների մշակում (հարցաթերթեր, հարցաշարեր),
 • Տեղեկատվության հավաքագրման գործընթացի կազմակերպում և իրականացում,
 • Ֆոկուս խմբային քննարկումների կազմակերպում և իրականացում,
 • Փաստաթղթերի վերլուծություն` ավանդական և բովանդակային (content analysis) մեթոդներով, այդ թվում, վիճակագրական տվյալների և երկրորդային վերլուծություններ,
 • Փաստաթղթերի սոցիոլոգիական փորձաքննության իրականացում (փաստաթղթերի, այդ թվում հետազոտության գործիքների, գործունակության գնահատում),
 • Տվյալների մշակում և վերլուծություն (քանակական տվյալները մշակվում են և վերլուծվում են SPSS փաթեթով):

Իմանալ ավելին

Վերլուծություններ

Կենտրոնն իրականացնում է քանակական և որակական հետազոտության արդյունքների համակցված վերլուծություններ։ Կենտրոնի մատուցած վերլուծական ծառայությունները կարող են մաս կազմել Կենտրոնի կողմից իրականացվող ամբողջական հետազոտության, կամ պարզապես մատուցվել որպես առանձին ծառայություն։ Կենտրոնը առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում կրթության և  երիտասարդության հիմնախնդիրների, երեխաների իրավունքների պաշտպանության և այլ ոլորտներին առնչվող փաստաթղթերի և հետազոտական հաշվետվությունների երկրորդային վերլուծությանը, որը թույլ է տալիս համեմատել և առավել ամբողջական պատկերացում կազմել տարիների ընթացքում տարբեր երևույթների փոփոխության մասին։ Կենտրոնը մատուցում է վերլուծությունների իրականացման սոցիոլոգիական ամբողջ գործիքակազմը։ 

 

Կենտրոնը մեծապես կարևորում է պատվիրատուների և շահառուների կարծիքը և հիմնական պահանջները հաշվետվությունների տրամաբանական կառուցվածքի և բովանդակության վերաբերյալ, միևնույն ժամանակ Կենտրոնի փորձագետները և հետազոտողները առանձնահատուկ ուշադրություն են դարձնում ցանկացած հաշվետվության մշակման տեսամեթոդաբանական և գիտական հենքին։

 

Կենտրոնը պարբերաբար թարմացնում, կատարելագործում և համալրում է քանակական և որակական վերլուծությունների իրականացման իր գործիքակազմը։ Տվյալների քանակական վերլուծության նպատակով Կենտրոնի մասնագետները կիրառում են SPSS, Stata և այլ վիճակագրական փաթեթներ, կախված Ծրագրի առանձնահատկությունից և պատվիրատուի պահանջից։ Տվյալների որակական վերլուծության նպատակով Կենտրոնը կիրառում է MAXQDA և NVIVO ծրագրերը։

Իմանալ ավելին

Մասնագիտական դասընթացներ, վերապատրաստումներ, համաժողովների կազմակերպում

Կենտրոնը իրականացնում է կրթական և սոցիոլոգիական հետազոտությունների վերաբերյալ դասընթացներ` 

 • Հետազոտության մեթոդաբանության մշակում,
 • Քանակական և որակական հետազոտություններ,
 • Քանակական և որակական հետազոտությունների կիրառումը կրթական համակարգում,
 • Առցանց հետազոտությունների իրականացման առանձնահատկություններ և սահմանափակումներ,
 • Կրթական հետազոտությունների առանձնահատկություններ,
 • Տվյալների մշակման և վերլուծության գործիքներ (SPSS, Stata), 
 • Փաստաթղթերի վերլուծության մեթոդներ, 
 • Հարցաթերթերի մշակման տեխնիկաներ, 
 • Մոնիթորինգ և գնահատում. մեթոդներ, գործիքներ, տեխնիկաներ,
 • Կարիքների գնահատման մեթոդաբանություն,
 • Ծրագրի ազդեցության գնահատման մեթոդաբանություն թեմաներով:

 

Կենտրոնը մեծապես կարևորում է կրթության ոլորտի մասնագետների, ինչպես նաև երիտասարդների և բոլոր շահառուների մասնագիտական կարողությունների զարգացումը և դասընթացներից բացի ակտիվորեն մասնակցում է սոցիոլոգիայի, կրթության և երիտասարդության ոլորտներին առնչվող համաժողովներում, քննարկումներում։

Իմանալ ավելին

Հետ գնալ

Մեր մասին

Մեր սկզբունքները, արժեքները և էթիկան

Կենտրոնի գործունեության համար հիմք են հանդիսանում կենտրոնի կանոնադրությունը և էթիկայի կոդեքսը, որն Ամերիկյան կրթական հետազոտությունների ասոցիացիայի Էթիկայի կոդեքսի լրամշակված տարբերակն է հանդիսանում։

Հետ գնալ

Մեր առաքելությունը

Մեր առաքելությունն է աջակցել Հայաստանում առկա հիմնախնդիրների և մարտահրավերների լուծմանը, որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ փաստահեն և գիտելիքահեն խորհրդատվությունների մատուցման միջոցով։ Մեր նպատակն է ոչ միայն զարգացնել մեծացնել Կենտրոնի համբավը և հեղինակությունը, այլև նպաստել Հայաստանում սոցիոլոգիական և կրթական հետազոտությունների կարևորության ամրապնդմանը, որակյալ ծառայությունների մատուցման, ինչպես նաև մասնագետների և երիտասարդների կարողությունների զարգացման ճանապարհով։

Հետ գնալ

Մեր գործունեությունը

«Կրթական հետազոտությունների և խորհրդատվությունների կենտրոնը» Հայաստանի հետազոտական ծառայությունների մատուցման ոլորտում գործում է 2012 թ-ի մարտից։ Կենտրոնը հիմնադրել է սոցիոլոգ Մարինա Գալստյանը, ով իր մասնագիտական գործունեության ընթացքում սոցիոլոգիական և կրթական

Հետ գնալ

1 / 3

Վերջին նորությունները

Գործընկերներ

Կապ մեզ հետ

Հարցերի դեպքում գրեք մեզ

Կոնտակտային ինֆորմացիա

Երևան, Վազգեն Սարգսյան 26/3, 5-րդ հարկ, 514 սենյակ

(374) 10 56 33 74

(374) 93 75 37 40

Հետևեք մեզ